• نقش شهید بهشتی در تدوین قانون اساسی

نقش شهید بهشتی در تدوین قانون اساسی

 
 
روزنه
ناموجود

نویسنده بر این باور است که هر چه زمان می گذرد، خلا وجود شهید بهشتی در سپهر اجتماعی و سیاسی ایران بیش از پیش احساس می شود. هنر شهید بهشتی این بود که توانست "جمهوریت" و "اسلامیت" را در قانون اساسی کنار هم بنشاند تا هم "حق تعیین سرنوشت مردم" نهادینه شده، و همه امور کشور متکی بر آراء ملت باشد، و هم عقیده و ایمان اکثریت جامعه به مکتب اهل بیت پیامبر ص حرمت داشته باشد؛نه کسی زمامداری جامعه را حق خویش بپندارد که می تواند آن را در خاندان خویش موروثی کند، و نه حق داشته باشد موازین دینی و قانونی را نادیده بگیرد؛ نه استبداد بار دیگر در این مرز و بوم جان بگیرد، و نه استعمار بتواند بر مقدرات این کشور چیره شود.