نگاهی دوباره

 
 
ناموجود

این کتاب شامل هشت مقاله درباره ی «اندیشه ی قرآنی آیت الله بهشتی»  است. عنوان مقالات مزبور نیز به ترتیب عبارتند از: «شبهه شناسی در پژوهش های قرآنی با تأکید بر روش تفسیری آیت الله بهشتی»، «بررسی دیدگاه آیت الله بهشتی پیرامون گستره ی وحی؛ همپوشی ها و تمایزها»، «بایسته های بازخوانی متن دینی از دیدگاه شهید آیت الله دکتر بهشتی»، «برگردان فارسی تاریخ قرآن نولدکه توسط شهید آیت الله دکتر بهشتی»، «رویکرد تفسیری شهید آیت الله بهشتی»، «مؤلفه های استقامت جامعه ی اسلامی در دوره ی مبارزه از منظر قرآن کریم، بر اساس تفسیر سوره ی انفال از دیدگاه آیت الله بهشتی»، روش طرح توحید در قرآن» و «دلیل بر اثبات ضرورت وحی از نگاه آیت الله بهشتی.»