هفت مقاله در شناخت اندیشه سیاسی شهید بهشتی

 
 
ناموجود

این کتاب در برگیرنده هفت مقاله درباره اندیشه سیاسی شهید آیت‌الله دکتر بهشتی است: «زندگی و زمانه شهید بهشتی»، «منزلت انسان در نظام سیاسی اسلام»، «تقدم معرفت‌شناختی اخلاق بر دین و تأثیر آن بر دیدگاه شهید آیت‌الله دکتر بهشتی درباره عدالت»، «ماهیت انسان: نقطه‌ی تماس نواندیشی دینی و اندیشه‌ی تجدد»، «بایسته‌های بازخوانی متن دینی»، «شهید بهشتی و لیبرالیسم» و مبانی «انسان‌شناختی در اندیشه‌ی مؤلفان کتب تعلیمات دینی (۱۳۴۹ـ۱۳۵۷)». نگارنده تلاش داشته است تا فارغ از نسبتی که با شهید بهشتی داشته اند، اندیشه ی ایشان را به صورت بی طرفانه بررسی کنند. ایشان خود در این رابطه چنین نوشته اند که «نقد اندیشه های این اندیشمند تأثیرگذار دوران ایران معلصر را نه تنها سزاوار می شمارم، که با روش و منش علمی و فکری او سخت سازگار می دانم.»