بازگشت از بهشتی بازگشت به بهشتی

 
 
ناموجود

محمد سروش محلاتی را به جرأت می توان از مدرسان طراز نخست علوم دینی و از بهترین شارحان افکار شهید آیت الله دکتر بهشتی در قلمرو فقه سیاسی دانست. کتاب بازگشت «از» بهشتی، بازگشت «به» بهشتی با بحثی درباره اندیشه بهشتی در آئینه قانون اساسی که در سه محور نفی استثمار، نفی استبداد و نفی اختناق مطرح شده آغاز می شود. فصل دوم به بررسی مفاد مواضع حزب جمهوری اسلامی در دو دوره زمانی حیات شهید بهشتی و پس از شهادت ایشان اختصاص دارد. در فصل سوم، نویسنده به تفاوت های موجود در تفسیر شهید بهشتی از قانون اساسی با فهمی از این قانون به طریقی که پس از وی رایج شد می پردازد. فصل چهارم بر شرح دیدگاه های فکری و منش عملی شهید بهشتی در خصوص مسأله روحانیت متمرکز است. در فصول پنجم و ششم به ترتیب به موضوع دگم ها در نظام اسلامی و حریت صنفی روحانیت از دیدگاه شهید بهشتی پرداخته شده است. فصل هفتم کتاب که فصل پایانی کتاب نیز هست، درباره قلمرو اجبار در حکومت اسلامی از دیدگاه ایشان است.