آزادی مترقی در اندیشه شهید بهشتی

 
 
ناموجود

این کتاب که به قلم رحمت مهدوی، دانش آموخته کارشناسی ارشد علوم سیاسی دانشگاه تربیت مدرس است با مقدمه ای از دکتر عباس منوچهری، استاد علوم سیاسی آن دانشگاه آغاز میشود. پس از آن بحثی درباره مفهوم آزادی در اندیشه سیاسی و بعد از آن، در فصل دوم، تصویری اجمالی از زمانه، آثار و آرای شهید بهشتی ارائه شده است. در فصل سوم به تبیین مفهوم انسان در اندیشه ایشان و در فصل چهارم به مفهوم، جایگاه، اقسام و مصادیق آزادی از دیدگاه شهید بهشتی پرداخته شده است. فصل پنجم بر تشریح آزادی مترقی در اندیشه شهید بهشتی اختصاص دارد که در آن، به آزادی به منزله رهایی از قیود طبیعت، به منزله رهایی از فقر، به منزله کسب آگاهی و به منزله رهای از خرافه و جهل متمرکز است.