شناخت اندیشه های اجتماعی شهید بهشتی

 
 
ناموجود

این کتاب که به کوشش صدیقه قاسمی تدوین شده است، شامل دو بخش مصاحبه ها و مقالات درباره اندیشه اجتماعی شهید آیت الله دکتر بهشتی است. در بخش اول، گفتگوهای تخصصی قاسمی با آیت الله مهدوی کنی، دکتر فرشاد مؤمنی، دکتر سید محمدرضا حسینی بهشتی، دکتر سیدعلیرضا حسینی بهشتی، دکتر محمدرضا شرفی و رحیم کمالیان آمده است. بخش دوم شامل مقالاتی از سید محمدرضا حسینی بهشتی، فرشاد مؤمنی، محسن الویری، صدیف قاسمی، محمدرضا واعظ مهدوی، کیومرث اشتریان، مهدی میرزاده، بهمن مشکینی، شریف لک‌زایی، بهجت السادات شهرتاش، سید رحمت الله موسوی مقدم، مهناز عباسپور، فاطمه کبیرتاج، علیرضا پویا و عفت بلوسی است که در هر یک به نقد و بررسی آثار شهید بهشتی از منظر سیاسی، فلسفی، اقتصادی، اجتماعی، دینی یا تربیتی پرداخته شده است.