CD حق و باطل از دیدگاه قرآن

 
 
ناموجود

تا آنجا که‌ تاریخ‌ بشر به‌ یاد دارد، اندیشة‌ انسان‌ همواره‌ با دو پرسش‌ بزرگ‌ روبه‌رو بوده‌ است: یکی‌ در چیستی‌ جهان‌ و دیگری‌ در چگونه‌ زیستن‌ خود. ای‌ بسا پاسخهایی‌ را که‌ بدین‌ دو پرسش‌ داده‌ شده‌ است‌ بتوان‌ پایه‌ها و مایه‌های‌ دلمشغولیِ‌ او در طی‌ هزاران‌ سال‌ از زندگی‌اش‌ دانست. انسانها برای‌ پاسخگویی‌ به‌ این‌ پرسشها تکاپویی‌ آغازیده‌اند که‌ دست‌کم‌ تا زمانی‌ که‌ همة‌ حجابها از دیدگان‌ دل‌ و جان‌ فرو نریزند پایدار خواهد بود، چرا که‌ انسان‌ یک‌ “شدن” است‌ و این‌ تکاپو مبدأ و مقصد آن. فیلسوفان‌ و عارفان، هر کدام‌ با رهیافتی‌ خاص، خود را وقف‌ یافتن‌ پاسخ‌ به‌ این‌ پرسشها نموده‌اند تا جان‌ ناآرامشان‌ را آرام‌ و شوق‌ بی‌ قرارشان‌ را کام‌ بخشند.
آنچه در پیش روی دارید مجموعه ای از چهار گفتار از شهید آیت الله سید محمد حسینی بهشتی (ره) است. سه گفتار نخست، حاصل نشست های بحث و گفتگو در انجمن اسلامی پزشکان است که به ترتیب در تاریخ 1356/09/11 ، 1356/09/25 و 1356/10/09 تحت عنوان «حق و باطل از از دیدگاه قرآن» انجام یافته است. شیوه ایشان چنین است که بحث خود را با استفاده از آگاهی های حاضرین و با پرسش درباره معنا و مفهوم «حق» و «باطل» آغاز می کنند که به دو مفهوم به ظاهر آشتی ناپذیر از حق به مثابه «واقعیت» و «حقیقت» می انجامد. ایشان سپس به شرح و بسط مفاهیم این واژه ها و ارتباط منطقی آنها از دیدگاه قرآن و سرانجام به تبیین مفهوم اعتقاد به پیروزی حق بر باطل می پردازند.