تسلیم حق بودن

 
 
ناموجود

گفتاری است از شهید آیت الله دکتر بهشتی و از مجموعه درسگفتارهای تفسیری در مکتب قرآن میباشد که پیش از این به عنوان ضمیمه کتاب حق و باطل در قرآن منتشر کرده بودیم. دستیابی به تاریخ دقیق ایراد این بحث مقدور نبود اما آن درسگفتارها در بازه زمانی 1354- 1349 برگزار شده است و مربوط به تفسیر آیات 86 تا 92 سوره آل‌عمران می‌باشد. 
نسبت مفهوم و ارزش اصل اخلاقی انصاف با اسلام، علت سرسختی اسلام در برابر کفر، سازگاری میان مفهوم انسان و حق از دیدگاه جهانبینی اسلامی و تأثیر شناخت انسان به عنوان موجودی که مهم¬ترین وجه تمایزش از دیگر موجودات قوه انتخابگری اوست، به درک تازهای از مفهوم مسلمانی به معنی «تسلیم حق بودن» منجر میشود که میتواند در ارزیابی جلوههای فردی و اجتماعی زندگی دینی ما اثرگذار باشد.