ضرورت و روح تشکیلات

 
 
ناموجود

این کتاب ماحصل گفتاری است که بخش نخست آن خطاب به اعضای حزب جمهوری اسلامی ایراد شده است و شهید بهشتی در آن درباره ی ضرورت کار تشکیلاتی سخن میگویند. شاید بتوان گفت مهم ترین نکته هایی که مطرح می شود این باشد که با وجود پیروزی نهضت و انقلاب اسلامی با اتحاد مردم ایران تحت رهبری واحد امام خمینی، در دوران پس از پیروزی نمی توان جامعه ای یکدست و عاری از تنوع و تعدد دیدگاه ها نسبت به اداره ی امور کشور را انتظار داشت.
 این هم با واقعیت های اثبات شده ی تاریخ بشر مغارت دارد و هم با انسان شناسی برخاسته از تعالیم دینی در اندیشه ی شهید بهشتی که بر محور انسان آزاد انتخابگر شکل گرفته است.