مراحل اساسی یک نهضت

 
 
ناموجود

متنی که پیش روی شما قرار دارد، گفتاری است که شهید آیت¬الله دکتر بهشتی در سال 1347 (1968م) در زمان اقامت خود در آلمان به عنوان مسئول مرکز اسلامى هامبورگ، در انجمن اسلامى شهر هانوفر ایراد کرده است که پیش از این به عنوان ضمیمه کتاب سه گونه اسلام منتشر کرده¬ایم. هرچند تحلیل تاریخى و محتوایى این گفتار و اهمیت آن با توجه به زمینه زمانى ـ مکانى و نیز اندیشه و شخصیت دکتر بهشتى به مثابه یکى از رهبران انقلاب اسلامى و معماران جمهورى اسلامى بحث مبسوطى است که در این مختصر نمى‏گنجد، اما توجه به دو نکته حایز اهمیت است؛
 نخست، شیوه نگاه وى به قرآن، سنت و برخى مسائل تاریخى صدر اسلام به عنوان منابع جهت‏دهنده به زیست مسلمانى در دنیاى امروز که دین را از متنى تاریخمند به متنى تاریخ‏ساز تبدیل مى‏کند. دوم، نگرش منظومه‏اى به دین و معارف برخاسته از آن که در تلاشى موفقیت‏آمیز، دست به تألیف مؤلفه‏هاى گوناگون زده، عرفان و عبادات را به صحنه عمل اجتماعى مى‏کشاند و میان ایمان و زیست مصلحانه پیوندى استوار برقرار مى‏سازد.