• اقتصاد تعاونی

اقتصاد تعاونی

 
 
7000
موجود

گفتاری از شهید آیت‌الله دکتر بهشتی که مربوط به سال‌های پس از پیروزی انقلاب است و طی آن، اهمیت روش تعاونی در فعالیت‌های اقتصادی توضیح داده شده است. باور شهید بهشتی به ضرورت گسترش این بخش، در کنار بخش‌های دولتی و خصوصی، ریشه در اعتقاد نظری و التزام عملی وی به حیات اجتماعی سی ساله‌اش در توسعه حوزه عمومی و فعالیت‌های مدنی دارد؛ باوری که با مشارکت فعال وی در تنظیم بخش اقتصادی قانون اساسی جمهوری اسلامی، در متن آن نیز تبلور یافت. تعاونی‌ها، هم در نقش تربیتی در ارتقـای روحیـه کار دسـته‌جمعی ـ کـه نبـود آن یکی از کاستی‌های فرهنگی، اجتماعی ما ایرانیان است‌ ـ تأثیر دارد و هم شیوه‌ای از تولید و توزیع به حساب می‌آید که جامعه را از رها شدن کامل در دامان سرمایه‌داری بی‌بندوبارِ لجام‌گسیخته و فردگرا از یک‌سو، و در بندشدن در تاروپود اقتصاد حکومتیِ تمرکزگرا از سوی دیگر، نجات می‌دهد و با ایجاد بخشی اجتماعی و جمعی فعال، راه را برای پرورش استعدادها و رشد توانمندی‌ها در بستری که بیش از دو بخش دولتی و خصوصی ظرفیت عدالت‌محوری دارد، هموار می‌سازد. 
این،‌ با جهان‌بینی و انسان‌شناسی اسلامی مدّ نظر شهید بهشتی که بنیان منظومه فکری او را تشکیل می‌دهد، سخت سازگار است. کارنامه زندگی اجتماعی شهید بهشتی نیز آئینه تمام‌نمایی از این باور است، تا آنجا که به منزله یکی از شاخص‌ترین متفکران مسلمان پیشگام و تلاشگر در حوزه شکل‌گیری و سازماندهی مؤسسات و تشکل‌های مختلف در زمینه‌های اقتصادی، تربیتی، سیاسی و خیریه شناخته می‌شود. همراهی و همکاری او در تأسیس بیش از پنجاه مؤسسه آموزشی، خیریه، قرض‌الحسنه و سیاسی، او را در زمرة کسانی قرار می‌دهد که افزون بر اندیشه‌ورزی در این زمینه، در تحقق عملی ایده‌هایشان نیز به موفقیت‌های چشمگیری دست یافته‌اند.