شناخت عرفانی

 
 
ناموجود

کتابى که پیش روى دارید گفتارى از شهید آیت‏الله دکتر سیدمحمد حسینى بهشتى است که طى سلسله درسگفتارهاى مواضع تفصیلى حزب جمهورى اسلامى به تاریخ 17/2/1360 در دفتر مرکزى حزب ارائه شده است. 
مجموعه آن درسگفتارها توسط بنیاد نشر آثار و اندیشه‏ هاى شهید آیت ‏الله دکتر بهشتى منتشر شده است؛ اما با توجه به استقلال نسبى بحث مطرحشده و اهمیت آن در جامعه امروز، این مطلب که درباره یکى از راه‏هاى شناخت است، با عنوان «شناخت عرفانى» به ‏طور جداگانه منتشر مى‏شود.