اصول انضباط تشکیلاتی در اسلام

 
 
ناموجود

این متن، گفتاری از شهید آیت الله دکتر بهشتی است که در یکی از نشست های سالانه ی اتحادیه ی انجمن های اسلامی دانشجویان در اروپا (گروه فارسی زبان) در مدت اقامت ایشان در آلمان به عنوان رئیس مرکز اسلامی هامبورگ (1344-1349) ایراد شده است. با وجود نقش بنیادین در تأسیس اتحادیه، چناچه در ابتدای این گفتار نیز خاطرنشان می شود، شهید بهشتی بر استقلال این تشکیلات و اتکای به منابع و نیروی انسانی خود تأکید می ورزید. اهمیت حاکمیت شایسته سالاری بر تشکیلات و گردش دموکراتیک مدیریت در آن، از دیگر اصولی است که پایبندی به آن برای پویایی و تداوم کارهای جمعی حیاتی است و از دیگر مباحث مطرح در این گفتار است. 
پایان بخش بحث، دگم هایی است که توجه به آنها برای هر کار تشکیلاتی فعال در حوزه ی اجتماعی حائز اهمیت است.