حزب جمهوری اسلامی؛ گفتارها، گفتگوها، نوشتارها

 
 
ناموجود

«حق و معیارهارا بشناسید، بعد افراد را با آن معیارها بسنجید، ببینید این شخص تا چه اندازه اهل حق است، باید در داخل حزب جمهوری اسلامی همین (روحیه) برقرار باشد، وگرنه اینجا دیگر آن معبدی که در آغاز با هم قرار گذاشتیم نخواهد بود.» 
مجموعه اعلام نظرهای شهید آیت‌الله دکتر بهشتی در قالب مصاحبه، یادداشت و توضیح در نشست‌های متعدد، پیرامون عملکرد و مواضع حزب جمهوری اسلامی در ارتباط با مسائل روز.