بانکداری، ربا و قوانین مالی در اسلام

 
 
ناموجود

«وظیفه عالم، حق گفتن است. نکبت دنیا و آخرت نصیب آن جامعه‌ای می‌شود که عالمان و آگاهانش، به خاطر استقبال و ارادت مردم، شلوغی و رونق و گرمی بازار و مریدبازیشان چه به طرف کهنه و چه به طرف نو بروند.
از مجموع بررسی‌هایی که من تاکنون در زمینه ربا در کتاب و سنت و مبانی فقهی معتبر و اصیل داشته‌ام، ربا را از نظر اسلام برطبق آگاهی‌ام، مطلقاً حرام می‌یابم.»
فقه پویای اسلام، محیط بر کلیه شئون حیات بشری است. بانکداری با وجود آن‌که پدیده‌ای مدرن و پیچیده است، در چارچوب قوانین مالی اسلام قابل تبیین می‌باشد. شهید آیت‌الله دکتر بهشتی از جمله معدود عالمان دین است که با تتبع در فقه، مقررات مالی اسلام را با شیوه‌های پیچیدة بانکداری تطابق داده و مصادیق ربوی و غیر ربوی آن را به گونه‌ای منطقی به دست می‌دهد.
این کتاب شامل مجموعه نوشته‌ها و گفتار ایشان پیرامون ماهیت فعالیت مشروع و نامشروع بانک‌ها و فعالیت اقتصادی سالم و اقتصاد ربوی است.