باید ها و نباید ها

 
 
ناموجود

«لازمه برخورداری از حکومت حق و عدل، مشروط است به رعایت کامل امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر. هر نوع قدرتی را که شما در جامعه فرض کنید در معرض خطر و انحراف از حق است. این شما و جامعه هستید که باید با توجه به اهمیت و نقش بسیار مؤثر صاحبان قدرت و کسانی که بر منصب‌های گوناگون اجتماعی تکیه زده‌اند در سعادت خود بکوشید.»
امر به معروف و نهی از منکر به رغم اهمیت حیاتی در جامعه اسلامی، به واسطه کج‌فهمی‌ها و برداشت‌های سطحی و همچنین اجرای ناصحیح، کارآیی خود را در میان اجتماع مسلمانان از دست داده است.
سالم‌سازی محیط اجتماع و فراهم نمودن شرایط اجرای عدالت اجتماعی وجه همت این فریضه اسلامی است.
این کتاب دربردارنده سلسله مباحث شهید آیت‌الله دکتر بهشتی پیرامون این مهم، ضمن تفسیر آیات مربوطه به آن در سوره آل عمران می‌باشد.