مبانی نظری قانون اساسی

 
 
ناموجود

«ملت ایران! از هم‌اکنون حکومتی انتخاب کنید که در آن حکومت، عامل زور و عامل تحمیل به هیچ عنوان برای رسیدن به هیچ سمتی از سمت‌های اجتماعی مورد بهره‌برداری احدی قرار نگیرد. این پایه اساسی است. به نظر ما همه مسائل دیگر، همه مصالح دیگر باید از اینجا سرچشمه بگیرد.»
قانون اساسی جمهوری اسلامی بازتاب آراء و اندیشه‌های عالمان دینی و حاصل گفت‌وگوها و تبادل نظرهایی است که میان خبرگان درگرفته است.
تأکید بر مبانی این میثاق ملی می‌تواند سوء برداشت و قرائت‌های مغایر با هدف و دیدگاه زبدگانی که به تدوین اصول آن پرداخته‌اند را توضیح‌گر باشد.
این مجموعه شامل نظرات تفصیلی و تفسیری آیت‌الله دکتر بهشتی در ارتباط با قانون اساسی است که خود نیز نقش مهمی در تدوین آن ایفا نموده است.