نظام اقتصادی در اسلام ( مباحث نظری)

 
 
ناموجود

پیش از این، در کتاب بانکداری، ربا و قوانین مالی اسلام، با بخشی از دیدگاه‏های شهید آیت‌الله دکتر بهشتی در حوزه‌ مباحث اقتصادی آشنا شده‌ایم. اولین مجلد کتاب نظام اقتصادی در اسلام  مجموعه‌ی گفتارهای ایشان درباره‌ مباحث نظری نظام اقتصادی اسلام است. در مجلد بعدی، دیدگاه‌های ایشان درباره‌ مباحث کاربردی ارائه خواهد شد و کتاب مالکیت، کار، سرمایه، چهارمین اثر شهید بهشتی در زمینه‌ی مباحث اقتصادی خواهد بود که به زودی منتشر خواهد شد.
گزاف نیست اگر گفته شود که آیت الله بهشتی از معدود عالمان دینی معاصر است که با اشرافی که در ابواب فقهی و مباحث قرآنی از یک سو و آشنایی عمیق با روابط اقتصادی موجود جوامع انسانی نوین از دیگر سو داشت، با ارائه‌ی مباحث مختلف، تلاشی در خور توجه در راهگشایی نظری و عملی به سوی ترسیم و تبیین نظام اقتصادی متناسب با ارزش‌ها و معیارهای اسلامی کرده است.
گفتارهای «زیربنای نظام اقتصادی در اسلام»، «قسط و عدل» «سه حالت سرمایه»، «کار دسته‌ جمعی»، «انفاق از دیدگاه قرآن» و «انفاق و زکات در تقابل با فقر و فاصله‏ی طبقاتی»، بخش های مختلف این کتاب را تشکیل می دهد.